Skip to content

Tampereen yliopiston kameraseura Vastavalon säännöt 

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

  Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston kameraseura Vastavalo ja sen kotipaikka on Tampere. Näissä säännöissä yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä yhdistys. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään nimeä kameraseura Vastavalo / Vastavalo, englanniksi Camera Club Vastavalo of Tampere University ja Camera Club Vastavalo.

 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

  Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää valokuvauksen harrastusta opiskelijoiden keskuudessa. 

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa edullisen pimiönkäyttömahdollisuuden, valokuvaus- ja pimiökursseja, retkiä, näyttelyitä, seminaareja, säännöllisiä tapahtumia, kokoontumisia, kokemusten vaihtoa, mahdollisuuden edullisiin yhteisostoksiin ja saada omia kuvia näytteille sekä muuta vastaavaa toimintaa.Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää tapahtumia ja kursseja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, tehdä talkootyötä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 3. Jäsenet 

  Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja suorittaa jäsenmaksun. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenet saavat alennuksia pimiönkäyttömaksuista ja yhdistyksen järjestämistä maksullisista tapahtumista. 

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

  Jäsen eroaa automaattisesti yhdistyksestä jättämällä seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun maksamatta. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksua lokakuun loppuun mennessä. 

  Hallitus voi myös erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

 1. Jäsenmaksu 

  Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous. 

 2. Hallitus ja toimihenkilöt 

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) muuta yhdistyksen varsinaista jäsentä. Yhdistyksen hallitus voi myös asettaa määräaikaisia toimihenkilöitä erityisiä tehtäviä varten, enintään kuitenkin hallituksen toimikauden ajaksi. 

  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.Hallituksen toimikausi on tammikuun alusta joulukuun loppuun.

  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

  Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä hallituksen kokoukselle. Hallitus voi tarvittaessa täydentää itseään.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat kirjoittaa yhdistyksen nimen yhdessä. 

 2. Tilikausi ja toiminnantarkastus 

  Yhdistyksen tilikausi on tammikuun alusta joulukuun loppuun. 

  Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset 

  Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuussa. 

  Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa. Syyskokouksessa valitaan uusi hallitus.Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

  Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle yleisellä kutsulla viisi (5) arkipäivää ennen kokousta. 

 2. Yhdistyksen vuosikokoukset 

  KevätkokousYhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 8. päätetään jäsenmaksun suuruus 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Syyskokous

  Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. hyväksytään seuraavan kauden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 7. valitaan puheenjohtaja 8. valitaan muut hallituksen jäsenet 9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 1. Sääntöjen voimaantulo 

  Yhdistyksen syyskokous on hyväksynyt nämä säännöt 30.11.2019 ja ne tulevat voimaan tästä päivämäärästä lähtien.