Skip to content

Vastavalon säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan kameraseura Vastavalo ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää valokuvauksen harrastusta opiskelijoiden keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa edullisen pimiönkäyttömahdollisuuden, valokuvaus- ja pimiökursseja, retkiä, näyttelyitä, seminaareja, säännöllisiä tapahtumia, kokoontumisia, kokemusten vaihtoa, mahdollisuuden edullisiin yhteisostoksiin ja saada omia kuvia näytteille sekä muuta vastaavaa toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää tapahtumia ja kursseja, ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet
Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi jokainen, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Liittyminen tapahtuu maksamalla jäsenmaksu lukuvuodeksi. Jäsenet saavat alennuksia pimiönkäyttömaksuista ja seuran järjestämistä maksullisista tapahtumista.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen eroaa automaattisesti yhdistyksestä jättämällä seuraavan lukuvuoden jäsenmaksun maksamatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5. Jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5–12 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on tammikuun alusta joulukuun loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä hallituksen kokoukselle. Hallitus voi tarvittaessa täydentää itseään.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi edellä mainituista yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on tammikuun alusta joulukuun loppuun.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa. Syyskokouksessa valitaan uusi hallitus.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle yleisellä kutsulla 10 päivää ennen kokousta.

11. Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vanha hallitus esittää toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion
6. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
7. valitaan muut hallituksen jäsenet
8. valitaan toiminnantarkastajat
9. käsitellään muut esille tulevat asiat

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14. Sääntöjen voimaantulo
Yhdistyksen kevätkokous on hyväksynyt nämä säännöt 30.3.2015 ja ne tulevat voimaan tästä päivämäärästä lähtien.

Kommentointi on suljettu.